Sterke designs logo transparantPlan Gratis Gesprek

Sterke Designs
Brammershoopstraat 36
7858 TD Eeserveen
peter@sterkegroep.nl
www.sterkedesigns.nl

Algemene voorwaarden Sterke Designs

Artikel 1 Definities
1. Sterke Designs, eigenaar Peter Sterke, gevestigd Brammershoopstraat 36 te Eeserveen, KvK-nummer 27274592, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Sterke Designs. Sterke Designs is een onderdeel van Mijn Sterke Producties.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Sterke Designs tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Sterke Designs waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Sterke Designs in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Sterke Designs is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer hij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal hij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Als de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1. Als in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Sterke Designs kan niet aan haar offerte worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4. Na het verlopen van offertes mag een klant er niet standaard vanuit gaan dat het opnieuw aanvragen van een offerte het aanbod voor hetzelfde bedrag wordt gedaan.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de (vanaf)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en materiaalkosten, plug-ins en add-ons, zullen apart worden vermeld of door klant zelf worden afgenomen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het up- of downgraden van een gekozen softwarepakket en het verlengen van licenties, tenzij anders overeengekomen.
3. Als er geen vaste (pakket)prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Sterke Designs. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt Sterke Designs een schatting van de benodigd aantal uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
4. Als Sterke Designs op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Sterke Designs komt het recht toe een aanbetaling dan wel volledige betaling vooraf te verzoeken. Hij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Levering van de definitieve content, of livegang van de website, zal pas plaatsvinden wanneer de gehele betaling is voldaan.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Sterke Designs heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Als hij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.
7. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door Sterke Designs vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden. Betaling kan plaatsvinden via iDeal, PayPal of overschrijving.
9. Betalingen voor websiteanalyses dienen direct te worden voldaan bij boeking via de website. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van PayPal met een mogelijkheid van gebruik van iDeal.
10. Als de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Sterke Designs is in een dergelijk geval ook gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
11. Als de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Sterke Designs onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel al verleende licenties onmiddellijk te vervallen.
13. Alle betalingen zijn verschuldigd op de vervaldatum van de factuur. Als een betaling te laat is, behoudt Sterke Designs zich het recht voor om al het werk te bevriezen totdat de rekeningen zijn betaald. Betalen kan via iDeal of overschrijving.
14. Projecten worden afgehandeld met een beleid van 25% vooraf en 75% bij voltooiing en voorafgaand aan de lancering van de website. Of met een betalingsbeleid van 30%, 30% en 40% bij voltooiing en voorafgaand aan de lancering van de website. Of 50% vooraf, 25% en 25% bij voltooiing en voorafgaand aan de lancering van de website. Afhankelijk van welke wijze overeen wordt gekomen. Andere wijze van betaling dan in dit lid genoemd dient in de offerte nadrukkelijk genoemd te worden.

Artikel 5 Informatieverstrekking
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Sterke Designs.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn. Sterke Designs zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant verklaart dat de klant alle rechten heeft van de ter beschikking gestelde gegevens, documenten, afbeeldingen en soortgelijke materialen.
4. Klant vrijwaart Sterke Designs voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde voorwaarden.
5. Stelt klant niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
6. Het project van de klant wordt in een dergelijk geval geschorst tot een overeengekomen datum, waarna het project wordt geannuleerd. De tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. Indien klant vervolgens weer op wenst te starten, zullen nieuwe deadlines overeengekomen worden. Sterke Designs is hierbij gerechtigd eventuele verhoogde prijzen door te berekenen.
7. Sterke Designs behoudt het recht om niet te starten met het project wanneer nog niet alle content geleverd is. Dit kan ook het gevolg hebben dat de deadline niet gehaald wordt of verplaatst moet worden. Eventuele extra kosten mogen hiervoor in rekening worden gebracht.
8. Indien klant binnen 6 maanden na het starten van het project nog niet gereageerd heeft met de feedback die nodig is of (extra) content die nodig is om het project af te ronden (ook als het project al volledig betaald is), behoud Sterke Designs het recht om de totale projectkosten te verhogen (in lijn met aangepaste tarieven) en hiervoor een nieuwe offerte af te geven die door beide partijen akkoord moet worden bevonden voordat het project afgerond wordt.
9. Indien klant binnen 1 jaar na het starten van het project nog niet gereageerd heeft met de feedback die nodig is of (extra) content die nodig was om het project af te ronden (ook als het project al volledig betaald is), behoud Sterke Designs het recht om de totale projectkosten te verhogen (in lijn met aangepaste tarieven) en hiervoor een nieuwe offerte af te geven die door beide partijen akkoord moet worden bevonden voordat het project afgerond wordt. Sterke Designs kan ervoor kiezen niet meer met de klant verder te werken of het project af te ronden. In dat geval ontvangt de klant alle websitebestanden, grafische bestanden die gecreëerd zijn en de meest recente back up.
10. Sterke Designs spant zich in om vragen op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden, tenzij de klant eerder op de hoogte is gesteld van een periode van beperkte beschikbaarheid.
11. De klant stemt ermee in om tijdig feedback te geven wanneer om beoordeling wordt gevraagd en aanvullende benodigde inhoud/informatie voor de voortgang van het project, hetzij binnen 72 uur, van maandag tot en met vrijdag of op een door Sterke Designs gespecificeerde datum. Tenzij Sterke Designs op de hoogte is gesteld van een periode van beperkte beschikbaarheid.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Sterke Designs voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Sterke Designs. Klant erkent dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
2. Sterke Designs is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Doordat enkele diensten van Sterke Designs online geleverd worden, kan Sterke Designs niet garanderen dat de diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de datum van voltooiing worden beïnvloed. Sterke Designs stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Sterke Designs is bevoegd de overeenkomst te beëindigen als nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Sterke Designs is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
4. Als Sterke Designs verhinderd is de werkzaamheden uit te voeren zal Sterke Designs in overleg proberen de overeengekomen einddatum te verplaatsen. Als dit niet wenselijk is, zal Sterke Designs zorgen voor vervanging. Als partijen niet tot een redelijke oplossing komen, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
6. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is klant 20% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.
7. Als al met de werkzaamheden is gestart, worden bij annulering de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met 20% van de werkzaamheden die nog openstaan. Het tot dan toe gemaakte ontwerp mag niet door klant worden gebruikt, tenzij het gehele bedrag wordt voldaan.
8. Een individuele sessie, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie eenmalig kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur, het meer dan één keer verzetten of het verstek laten gaan van de sessie, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder templates, te ruilen en/of te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot deze aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
10. Een aangeschafte websiteanalyse wordt direct betaald via de website. Omdat er direct wordt gestart met de analyse is restitutie niet mogelijk. Als het gesprek wordt geannuleerd of verschoven geldt artikel 7.8. Het gesprek wordt dan niet meer uitgevoerd. Het eindrapport wordt wel nog toegestuurd.
11. Een onderhoudspakket wordt afgenomen voor een minimale looptijd van een jaar. Na de minimale looptijd is de overeenkomst met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand opzegbaar.
12. Licenties aangeschaft via Sterke Designs waaronder, maar niet gelimiteerd tot, licenties voor thema’s en plug-ins, kunnen worden gebruikt volgens de termijn gesteld door de licentieleverancier. Of zolang de website van de klant hetzelfde blijft als door Sterke Designs is opgeleverd en een onderhoudscontract bij Sterke Designs is afgenomen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dient klant zelf een licentie af te sluiten om de functies te blijven gebruiken.
13. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder die bij aanschaf kenbaar worden gemaakt en onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor problemen in de website bij eventuele wijzigingen van deze derden.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake als de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, niet kan worden uitgevoerd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, wetswijzigingen, epidemie of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Als deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
4. Als klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Sterke Designs gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Sterke Designs is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen veroorzaakt door derden.
4. Sterke Designs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Sterke Designs worden geleverd.
5. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het tijdig maken van volledige back-up, waar dat van toepassing is.
6. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data. Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-up.
7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
8. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant in door haar aangeleverde content.
9. Sterke Designs is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer klant zijn goed- keuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en geen gebruik van heeft gemaakt.
10. Sterke Designs is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Sterke Designs worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Sterke Designs voor rechten van derden uit.
11. Sterke Designs is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
12. Sterke Designs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar zij geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij het datacenter of de domeinregistrator.
13. Sterke Designs spant zich in om de website beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden als de website tijdelijk niet beschikbaar is.
14. Bij installatie of onderhoud komt Sterke Designs het recht toe bepaalde onderdelen van de website tijdelijk buiten werking te stellen. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortkomt.
15. In het geval dat Sterke Designs een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door Sterke Designs aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
16. Klant vrijwaart Sterke Designs tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. Sterke Designs behoudt het auteursrecht op de door haar gemaakte content. Klant komt een gebruiks- en publicatierecht toe voor het gebruik van content die door Sterke Designs voor klant zijn gemaakt voor de doeleinden zoals vooraf overeengekomen na volledige betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.
2. Indien content gebruikt wenst te worden buiten de verleende licentie, dient hiervoor toestemming verkregen te worden. Sterke Designs is gerechtigd een aanvullende vergoeding te rekenen.
3. Sterke Designs is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de websites die Sterke Designs bouwt. Als klant wenst dat Sterke Designs afstand doet van haar persoonlijkheidsrechten, kan dit onder voorwaarden worden overeengekomen.
4. Het is niet toegestaan aangeschafte templates, of een deel daarvan, te verveelvoudigen, te delen met derden of door te verkopen. Templates zijn enkel voor persoonlijk gebruik.
5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt Sterke Designs een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Klant geeft Sterke Designs toestemming tot het gebruik van content gemaakt voor klant ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Als persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal met een toestemmingsformulier worden gewerkt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
2. Het is niet toegestaan om door Sterke Designs ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
3. Sterke Designs is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer klant in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.

Artikel 12 Levering
1. Sterke Designs spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders is overeengekomen.
2. Afhankelijk van waar de website wordt gehost, kan oplevering 24-48 uur duren.
3. Content wordt naar inzicht en stijl van Sterke Designs gemaakt. Klant dient bekend te zijn met de standaard stijl.
4. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Partijen komen vooraf overeen in hoeveel voorstellen een concept zal worden aangeleverd. Binnen een afgenomen pakket kan klant gebruik maken van het aantal revisierondes zoals vooraf overeengekomen, mits de gewenste wijzigingen binnen het oorspronkelijke tijdspad van de opdracht liggen en de wijzigingen binnen 14 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen van klant, of wensen buiten deze termijn, kunnen een meerprijs opleveren.
5. Sterke Designs levert geen open (bron)bestanden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Sterke Designs.
2. Als een klacht later kenbaar wordt gemaakt, of er al gebruik is gemaakt van de inbegrepen correctierondes, worden revisies verwerkt op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Sterke Designs.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sterke Designs is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren richting Sterke Designs en betrokken derden 12 maanden.

 Algemene voorwaarden Sterke Designs; laatste datum van aanpassing: 15 december 2022

Download als pdf